با ما تماس بگیرید: 88769210-021 | info@tmksh-co.ir

برج

آشنائی با مفهوم مسکن و درک و دريافت هر چه بهتر از محيط پيرامونی زندگی بشری در گرو شناخت مهمترين بخش از زندگی هر فرد يعنی سکونت و انتخاب مسکن است. همگام با رشد امروزی جمعيت و نياز به مسکن و کمبود زمين مناسب عرصه برای پيدايش و ظهور برج ها در زمينی کوچک اما فضاسازی در آسمان بی انتها مورد توجه بسياری از معمارن بزرگ دنيا و نيز سياستگذاری های کلان دولت ها شده است .امروزه برج ها و آسمانخراش ها نه تنها کاربرد مسکونی و اداری دارد بلکه می تواند نمايش دهنده ی اوج هنری يک معمار و مونومانی بسيار قدرتمند برای نمايش فرهنگ يک جامعه و ابراز قدرت نمائی برای مردم و دولت های مورد نظر باشد.

زندگي در برج ها و آسمان خراش ها آرزوي بشريت براي زندگي در پهنه ي نامحدود آسمان را ممكن مي سازد. آرزوئي كه با حس پرواز در هم آميخته و ديدي به شعاع رژفاي بي بديع آسمان به بشريت عرضه گشته است. در دنياي امروي و پيشرفت سريع صنعت وتكنولوژي و همزمان رشد جمعيت مشكلات عديده اي را براي نسل بشر در امروز و نگراني هایي را در آينده به همراه آورده است. از جمله ي كمبود آب و كمبود انرژي مشكلات اقتصادي اجتماعي مشكلات روانشناختي كنترل پديده هاي زمين و …..يكي از بزرگترين مشكلات فرا روي انسان در آينده حل مشكل مسكن براي جمعيت فراوان آينده در زمين هاي محدود است.نمونه های برتر


طراحی دانشجویی