با ما تماس بگیرید: 88769210-021 | info@tmksh-co.ir

دادگستری

مجموعه های قضایی از انواع ساختمان های اداری هستند که توسط حکومت ساخته می شوند و کالبدی از بازوی قضایی آن می باشند. قضا یکی از ارکان حکومت و یکی از مشخصه های آن می‌باشد، به عبارت دیگر دولت یا حکومت تشکیل می شود تا نظم را به وجود آورد. هیچ مقامی جز دولت (به معنای حکومت) نمی تواند این الزام را تأمین کند. در واقع ساختمان قضایی می تواند نماد اقتدار و اتوریته حکومتی باشد. ساختمان های قضایی شامل انواعی از فضاهای اداری و قضایی می باشند. مختصات شکل گیری این نهادها در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی آن جامعه تعریف می شود.

نهاد قضا همواره از ابتدای تشکیل دولت در ایران وجود داشته اما در سده های اخیر به عنوان یک ساختمان مشخص با الگو گرفتن از ساختمان های مشابه در غرب ساخته می شدند. بنابراین طراحی معماری ساختمان های قضایی بر پایه سنت معماری ایرانی سابقه چندانی ندارد. همچنین تاکنون ضوابط جامعی برای طراحی این مجموعه ها تدوین نشده است، و این مسأله مشکلاتی را در طراحی و ساخت بناهای دادگستری در کشور به وجود آورده است. به این دلیل تحقیق در مبانی طراحی مجموعه های قضایی و رفتار مراجعه کنندگان و تدوین ضوابط طراحی این فضاها می تواند منجر به پاسخ دهی درست بنا در رفتار استفاده کنندگان از فضا و ارتقای کیفیت فضایی این مجموعه ها گردد.

دو فاکتور عملکرد آکوستیکی فضاها را در دادگاه‌ها (داخل سالن دادگاه یا بین فضاها) تعریف می‌کند. وضوح صدا و حریم صوتی. وضوح صدا میزانی از صوت است که شنونده در داخل یک فضا می‌تواند درک کند یا معنی سخنان را بفهمد و حریم صوتی میزان جلوگیری از رسیدن صدا و حد صوت به یک شنونده در داخل یک فضا یا بین دو فضا می‌باشد. با تحلیل این عوامل و طراحی مناسب می‌توان دادگاه را از نظر صوتی به درستی طراحی نمود.

وضوح صدا : به غیر از بلندی صوت و سایر عوامل مربوط به سرچشمه دو عامل مهم دیگر بر وضوح صدا در یک فضا تأثیر می‌گذارند.
نمونه های برتر


طراحی دانشجویی