با ما تماس بگیرید: 88769210-021 | info@tmksh-co.ir

فرودگاه

در دنیای امروز که هر روزه به سرعت زندگی افزوده می شود حل مسائل مربوط حمل و نقل سریع و بی دغدغه را می توان کانون توجه همه اشخاص مرتبط با این سرعت دانست. حال فرودگاهها که نقش اساسی در همه ابعاد حمل و نقل دارند وظایف سنگینی را بر دوش دارند تا بتوانند به بهترین نحوه کالاها و اشخاص را در پرتو حضور هواپیما به مقاصد مورد نظر برساند.

مسافر، فرودگاه و هواپیما هر سه نیازمند یکدیگرند تا بتوانند چرخه ای مطلوب که رسیدن به هدف نهایی یعنی حمل و نقل ایمن و سریع است دست یابند.

جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست و فرودگاه در کنار مابقی پایانه ها از حساس ترین بازیگر این نقش هستند.برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه جزئیات طرح ، تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی ، مشخصات قرارداد و سیستم ، زیر ساخت ها ، سیستم های ارتباطی ، روش های آزمایش سیستم ها ، راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد . برنامه ریزی و طراحی پایانه بار برآیند پیچیده ای است . جابجایی سریع و مؤثر بارها میان بخش های هوایی و زمینی مستلزم مدیریت پروژه تخصصی در امر برنامه ریزی و طراحی تسهیلات است . هماهنگ سازی و کنترل پیشرفت کار پروژه ها ، جمع آوری اطلاعات ، مطالعه جزئیات طرح ، تجهیزات عملیاتی بار و تجهیزات مکمل و سیستم ارتباطی ، مشخصات قرارداد و سیستم ، زیر ساخت ها ، سیستم های ارتباطی ، روش های آزمایش سیستم ها ، راه اندازی تسهیلات و آموزش ضمن خدمت از جمله مواردی است که قبل از برنامه ریزی و طراحی باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد .
برنامه ریزی و طراحی تسهیلات بار باید همانند پایانه مسافری مبتنی بر اصول برنامه ریزی جریان باشد . در مورد بار اعمال الگوی جریان برنامه ریزی ساده تر است چون اکثراً بار به صورت بی جان است . البته در مورد بارهای زنده ملاحظات مربوط به عوامل زیستی و محیطی اهمیت دارد تا از سلامتی و آسایش آنها اطمینان حاصل شود .
ارائه استانداردهای یکنواخت برای طراحی تسهیلات بار هوایی عملاً امکان پذیر نیست زیرا این ضوابط وابسته به نیازهای شرکت های باربری هوایی ، تناسب میان حجم بارهای داخلی و بین المللی و همچنین نیازهای هواپیماهای باربری است .
همانند پایانه مسافری ، یک الگوی طراحی نمی تواند به تنهایی نیازهای متنوع کلیه استفاده کنندگان پایانه بار در کلیه مناطق را برآورد کند.

اصول طراحی فرودگاه
فرودگاهها از نظر ارائه خدمات فرودگاهی برای استفاده مسافرین بین المللی و یا داخلی از طریق مؤسسات مختلف از قبیل سازمان بین المللی هوانوردی کشوری I.C.A.O آژانس هوانوردی فدرال F.A.A نیروی هوایی ایالات متحده به شیوههای مختلف تقسیم بندی شده اند.
بعضی از این تقسیم بندیها براساس طول باند پرواز فرودگاه انجام گرفته است این طبقه بندی ها دارای کوتاهترین D دارای بلندترین باند و A مشخص شده است که در آن D تا A بوسیله حروف باند است.

فرودگاه نوع A -ترانسپورت اقیانوس پیما:


-۱ حداقل طول باند ۲۵۵۰ متر
-۲ حداقل عرض باند ۶۰ متر
-۳ وزن مجاز برای هر چرخ هواپیما ۴۵ تن
-۴ حداقل فاصله بین دو نمودار پیست ۴۵۰ متر
-۵ حداقل فاصله ساختمانی ۲۲۵ متر

فرودگاه نوع -B حمل و نقل قارهای:


-۱ طول باند حداقل ۲۱۵۰ متر، حداکثر ۲۵۵۰ متر
-۲ حداقل عرض باند ۶۰ متر
-۳ بار قابل قبول هر چرخ ۳۵ تن
-۴ حداقل فاصله بین دو محور پیست ۴۵۰ متر
-۵ حداقل فاصله ساختمانی ۲۳۵ متر

فرودگاه نوع -C حمل و نقل بین المللی:


-۱ حداقل طول باند ۱۸۰۰ متر- حداکثر طول ۲۱۵۰ متر
-۲ حداقل عرض باند ۵۴ متر
-۳ بار قابل قبول ۲۷ تن برای هر چرخ
-۴ حداقل فاصله محور تا محور دو پیست ۴۵۰ متر
-۵ حداقل فاصله ساختمانی ۲۲۵ متر

فرودگاه نوع-D حمل و نقل داخلی:


-۱ حداقل طول باند ۱۵۰۰ متر و حداکثر ۱۸۰۰ متر
-۲ حداقل عرض باند ۴۵ متر
-۳ بار قابل قبول هر چرخ ۲۰ تن
-۴ حداقل فاصله محور تا محور پیستها ۴۵۰ متر
-۵ حداقل فاصله ساختمان ۲۲۵ متر

انتخاب مکان فرودگاه
انتخاب مکان فرودگاه تابع شرایط زیر است:
1- کلیات
1-1. توپوگرافی
2-1. زمینشناسی
3-1. هواشناسی، وضعیت مناطق ساخته شده اطراف
4-1. نزدیکی به شبکه های حمل و نقل موجود
5-1. توسعه احتمالی در آینده
6-1. مسائلی همچون باندهای پرواز ، راههای رفت و آمد هواپیما، ساختمانهای ترمینال، محلهای حفاظت و نگهداری، انبار سوخت و …
7-1. بهره گیری کامل از فرودگاه : از این جهت که مکان فرودگاه برای شهرهای کوچک، به تر است در فضایی باشد که حتی الامکان ۲ یا چند شهر از آن بهرهگیری کنند، لازم و بدیهی است.
در طراحی فرودگاهها باید پلان گسترش فرودگ اه که حداقل ۲۰ سال آینده را پیش بینی میکند در نظر داشت و باید در فواصل زمان منظم مورد تجدید نظر قرار گیرد تا امکان تغییرات در حجم و ماهیت ترافیک هوایی با توجه به پیشرفتهای هوانوردی و سایر نوآوریها باشد.

2- مسائل ترافیکی
عوامل مؤثر دیگر در طراحی سایت توجه پیشبینیهای ترافیکی است که شامل:
1-2. متوسط اوج حمل و نقل مسافر(خارجی/ داخلی/ ورودی/ خروجی ) انتقال ها و ترانزیت
حمل و نقل کوتاه/ حمل و نقل طولانی)
2-2.  متوسط / اوج خروج و فرودهای مخصوص حمل بار هوایی / محموله های پستی هوایی (خارجی/ داخلی/ واردات/ صادرات، انتقال، نسبت به ابعاد استاندارد (کانتینرها، پالتها
3-2. متوسط/ اوج مجموع تناژ اقلام یا حجم کالا.
4-2. متوسط/ اوج نقل و انتقال هواپیما مطابق با نوع هواپیما مسافر، حمل بار، ترافیک خروج

3- مسافرین :


1-3. انتخاب روش حمل و نقل از طرف مسافران ) اتومبیل شخصی، تاکسی، عمومی )
2-3. محاسبه تعداد متوسط افراد همراه هر مسافر – تعداد اقلام اثاثیه به ازای هر مسافر، تعداد پرسنل و کارکنان فرودگاه …

در ادامه برنامه فیزیکی و مطالعات فوردگاه در اختیار شما جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.
طراحی دانشجویی