با ما تماس بگیرید: 88769210-021 | info@tmksh-co.ir

ورزشگاه سرباز

مکانـی ورزشـی اسـت کـه ً از یـک میـدان بـازی (مثـل فوتبـال، دوچرخه معمـوال سـواری و یـا دو و میدانـی) بـه وجـود آمـده اسـت. هر اسـتادیوم ممکن اسـت برای ورزش هایـی نظیر تنیس هـم مـکان هایـی روبـاز در کنـار خـود داشـته باشـد. اسـتادیوم هـا ممکن اسـت متعلق به دولت، شـهرداری ً مکان و یا باشـگاه های ورزشـی باشد. اسـتادیومها غالبا برگزاری مسـابقات ورزشـی هسـتند. 

مكانهـاي ورزشـي علاوه بردرنظرگرفتـن وضعيت و موقعيـت جغرافيايي نظيـرآب و هوا، از نظـر موقعيـت جغرافيـاي شـهري (محلـي) نيـز داراي دسترسـي آسـان بـراي بهره برداري بـوده و نبايـد در كنـار مراكـز عمومـي پـر رفـت و آمـد و يـا مراكـزي كـه نيازمنـد آرامش هسـتند نظيـر بيمارسـتانها، مجتمعهاي مسـكوني احداث گردنـد و ارجح آن اسـت كه در كنـار مراكـز آموزشـي نظيـر مدارس، دانشـگاهها و پاركها سـاخته شـوند و دسترسـي الزم بـه معابـر سـهل الوصول نظيـر بـزرگ راههـا و خيابانهـاي اصلي و سرويسـهاي رفـت و آمد عمومي را داشـته باشـند.

مشـخصات زميـن، غيـر از اندازه هـا، داراي ويژگيهـاي ديگـري نيـز هسـت. از جمله زمين فوتبـال مـي تواند چمن، چمـن مصنوعي يا خاكي باشـد. در ورزش فوتبال يك سـطح يك نواخـت و پيوسـطه بـا اصطـكاك ماليم براي گرديـدن توپ مـورد نياز اسـت. از اين رويكي از مهمتريـن تصميماتـي كـه دراين مكان ورزشـي گرفته مي شـود اين اسـت كـه از چمن طبيعـي يا چمن مصنوعي اسـتفاده شـود.

زميـن مـورد نظـر بايـد داراي قابليـت احـداث زميـن فوتبـال، بـا گنجايـش كافـي بـراي تماشـاگران بـه تعـدادي كـه درنظرگرفتـه شـده اسـت (بيـن 5 تـا 100 هـزار نفـر) وكليه فضاهـاي جانبـي نظيـر رختكـن دوش، اداري، پاركينـگ و طرحهـاي توسـعه اي بعـدي را داشـته باشـد. ازجملـه ايـن طرحهـا ميتوانـد خوابـگاه يـا هتـل بـراي اردوهـا باشـد.

بايـد بـه نحـوي باشـد كـه از عـوارض زمين بـراي طراحي و سـاخت نهايت اسـتفاده شـده و از عوامـل مصنوعـي (سـاخت و سـاز) در تكميـل آن بهره گيـري شـود و بـه عواملي نظير آفتـاب، بـاد و بـاران توجـه گـردد. جانمايـي اسـتاديوم، براسـاس مطالعـات انجام شـده در آزمايشـگاههاي معتبـر در مـورد آبهـاي سـطحي و آبراههـا، گسـلهاي زير زميني، پوشـش گياهـي، تـوان بالقوه خاك، نفوذپذيري و مكانيك خاك بايد انجام شـود تا از بروز مشـكالت بعـدي نظيـر رانـش زميـن، ايجاد اختالف سـطح بـر اثر فرو رفتـن زمين و غيـره جلوگيري شـود. امـكان ايجـاد، يا دسترسـي به پاركينـگ و فضاهاي عمومي را داشـته باشـند.

باتوجـه بـه وسـعت و اهميـت ورزشـگاه و تعـداد تماشـاچيان مسـابقه، فضاهـا و امكانـات متفاوتـي موردنيـاز اسـت كـه بطوركامل، شـامل موارد زير اسـت: بخـش اداري، فضاي الزم بـراي تجهيـزات ارتباطـي فضـاي ويـژه فعاليت خبرنـگاران مجهز بـه انواع وسـايل ارتباط جمعـي و سـالن كنفرانـس بـراي مصاحبـه ورزشـكاران، مربيـان، مديـران، داوران بـا ارباب رسـانه، فضـاي رختكـن و سرويسـهاي بهداشـتي بـراي بازيكنـان، مربيـان و داوران بطـور مجـزا، فضـاي الزم بـراي تمريـن و آمـاده شـدن بازيكنـان، اتاقهـاي الزم بـراي كمكهاي اوليـه و معاينـات پزشـكي و كنتـرل دوپينگ - فضـاي اسـتراحت و تجديد قـواي بازيكنان، سرويسـهاي بهداشـتي تماشـاچيان، بوفـه، فروشـگاهها و فضاهـاي فرهنگـي تفريحي براي تماشـاچيان، گيشـه هاي بليـط فروشـي، فضاهـاي الزم بـراي انبار.

بـراي كليـه ايـن فضاهـا بايـد سيسـتم هـاي گرمايشـي و خنك كننـده تعبيه شـود.جهت انتخـاب محـل مناسـب بـراي ايجـاد ورزشـگاه بايـد بـه شـرايط و موقعيتهـاي زيـر توجه داشـت. انـدازه زميـن مـورد نظـر بايـد داراي قابليـت احـداث اماكـن ورزشـي اسـتاندارد با گنجايـش كافـي در رشـته هاي مختلـف، و كليـه فضاهـاي جانبـي نظيـر رختكـن، دوش، اداري، پاركينـگ و غيـره را داشـته باشـد.

ظرفيـت وگنجايش تماشـاچيان زمينهـاي فوتبال و اسـتاديوم ها به نقـش، موقعيت مكاني و اهميـت بازيهـا و درصـد جمعيـت طرفـدار ورزش فوتبال بسـتگي دارد. اين تعـداد بين 5 تـا 120 هـزار نفـر متغيير اسـت. تعداد تماشـاچيان مسـابقات فوتبـال در سـطح ناحيه اي يكهـزار و در سـطح اسـتان و منطقـه حـدود 20 تـا 50 هـزار نفر و در سـطح ملـي و بين المللـي حداقـل 50 هـزار نفر و درسـطح المپيـك حدود 120 هـزار نفر در نظـر گرفته مي شـود. از آنجـا كـه بهترين مـكان براي تماشـاي بازي سـكوهاي فوقاني جايگاه تماشـاچيان اسـت، بنابرايـن به منظورتاميـن ديد مناسـب توصيه ميشـود كه اولين رديف تماشـاچيان نيـز در ارتفـاع مناسـب از كـف زميـن بـازي در نظـر گرفته شـود. مناسـبترين جهت ديد تماشـاچيان در طرفيـن طولـي زمين فوتبال مي باشـد.

ورودی، فـروش بلیـط و دروازه هـای ورود اصلـی، راهروهـای ورود بـه سـالن اصلـی بخـش تماشـاگران، راه روهـایورود بـه بخـش اداری و بخش رخت کن، سـالناصلی، بخش اداری، بخـش نگهبانـی، بخش اسـتراحت مسـتخدمین، اتاق مربوط به رئیس، سـرویس بهداشـتی تماشـاگران، سـرویس بهداشـتی کارمنـدان، سـرویس بهداشـتی بازیکنـان، اتـاق درمانی و کمک هـای اولیـه (اتـاق پزشـک)، رختکن تیم میهمـان، رختکـن تیم میزبـان، دوشهای مربـوط بـه هریـک از تیمها، اتاق انباری وسـایل، سـالن بدنسـازی و ریکاوری، تاسیسـات گرمایش و سـرمایش، تاسیسـات الکتریکی و روشـنایی، اتـاق داوران، اتاق آموزشـی ویدئو پروجکتـور و پارکینگ.

طراحی دانشجویی