با ما تماس بگیرید: 88769210-021 | info@tmksh-co.ir

کلینیک

ماده ۱- درمانگاه به مؤسسه ای اطلاق می شود که بطور شـبانه روزی بیمـاران سـرپایی را برای درمان می پذیرد ودرآن محل می توان موارد فوری یا نیازمند کمکهای ویژه را حـداکثر ۲۴ ساعت تحت نظر قرارداد ودرصورت عدم بهبودی وداشتن مشکلات خـاص ونیازمنـد بـه خـدمات بیشـتر ،بایسـتی درطـول ایـن مـدت همـاهنگی لازم جهـت اخـذ پـذیرش واعـزام بـه بیمارستان ، درصورت لزوم فراهم گردد. 

تبصره ۱- دراین آیین نامه به منظور اختصار به وزارت بهداشت ،درمان وآمـوزش پزشـکی «وزارت » وبه دانشگاه یا دانشکده علوم پزشـکی وخـدمات بهداشـتی درمـانی «دانشـگاه / دانشکده » وبه کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده ۲۰ قانون مربـوط بـه مقـررات امورپزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ ( با اصلاحات بعـدی ) «کمیسیون قانونی » وبـه پروانـه هـای تأسـیس ومسـئولان فنـی«پروانـه هـای قـانونی»گفتـه می شود.

تبصره ۲- درمانگاه هایی که تاکنون ازعناوین کلینیک یا پلی کلینیک استفاده می کرده اند از این به بعد فقط مجاز به استفاده ازنـام «درمانگـاه» بـوده ومشـمول ضـوابط ایـن آیـین نامـه می باشند.

تبصره ۳- درمانگاهها برحسب نوع فعالیـت بـه درمانگـاه هـای عمـومی وتخصصـی تقسـیم می گردند.

تبصره ۴- درمانگـاه تخصصـی موسسـه ای اسـت بـه منظـور ارائـه خـدمات تشخیصـی ودرمانی دریکی ازرشته های تخصصی پزشکی (نظیر درمانگاه تخصصی قلب وعـروق و…..) و یا تشخیص و درمان یک یا چند بیماری مشخص (نظیر درمانگـاه تخصصـی بیمـاری دیابـت و…..) که متخصصین رشته های مختلف درآن همکاری مـی نماینـد و طبـق ضـوابط موضـوع آیین نامه های مربوطه تأسیس می شود.

تبصره ۵- شرایط تاسیس درمانگاههای دندانپزشکی ( عمومی وتخصصـی ) مطـابق آئـین نامه مربوطه خواهد بود.

ماده ۲: پزشکانی می توانند دردرمانگاههای وابسته به مراکز دولتی ( آموزشـی یـا درمـانی ) شاغل گردند کـه دارای شـرایط اسـتخدامی وپروانـه هـای پزشـکی وبـوده وخـدمات تمـامی بیمه های کشور و دریافت حق الزحمه ای که طبق تعرفه های مراکز دولتی تعیین شده انـد را بپذیرند. ) شرایط تأسیس وبهره برداری

ماده ۳- اجازه تأسیس ( موافقت اصـولی ) درمانگـاه بـه کلیـه افـراد حقیقـی یـا حقـوقی کـه صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون قانونی رسیده باشد درچارچوب نظام سطح بندی خدمات و ضوابط تعیین شده داده می شود ولازم است هنگام بهره برداری جهت کلیـه نوبتهـای کـاری پزشک واجد شرایط بعنوان مسئول فنی درمانگاه وهمچنین کـادر پزشـکی و پیراپزشـکی لازم معرفی گردد.نمونه های برتر


طراحی دانشجویی